ZOBACZ TRASY
MAPA STRONY
Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE „GALICYJSKIE GOSPODARSTWA GOŚCINNE – BIESZCZADY”.
 2. Stowarzyszenie może używać równolegle lub zamiennie skrótu nazwy w brzmieniu: „Stowarzyszenie G.G.G. – Bieszczady”, a także używać znaku graficznego zawierającego tę nazwę lub skrót nazwy.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lesko.

§ 3.

Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

§ 4.

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe: oddziały i koła według zasad przewidzianych w dalszych postanowieniach Statutu.

§ 5.

Stowarzyszenie może wraz z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach tworzyć związek stowarzyszeń bądź przystępować - na warunkach określonych w obowiązujących przepisach – do organizacji krajowych bądź zagranicznych i międzynarodowych o podobnych celach i zadaniach. Wszystkie dochody przeznaczone będą na działalność statutową o Wyższej Konieczności.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Celem Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – „Bieszczady” jest propagowanie i rozwijanie wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku w tych formach.
 2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, przestrzennego, kulturalnego i gospodarczego Bieszczadów, Beskidu Niskiego i okolic,
 3. Wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
 4. Ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego,
 5. Zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji;
 6. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
 2. Integrowanie mieszkańców wsi oraz jej sympatyków dla realizacji wspólnych celów.
 3. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 5. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 6. Inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju wsi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 7. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki.
 8. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, agroturystki, ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,
 9. Współpraca z placówkami naukowymi w zakresie opracowywania planów zrównoważonego rozwoju wsi,
 10. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności,
 11. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 12. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 13. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
 14. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
 15. Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi, w tym tworzenie nowych miejsc pracy,
 16. Ochronę przyrody i krajobrazu, obiektów zabytkowych oraz pozostałego dziedzictwa kulturowego,
 17. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 18. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 19. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, ich kultury oraz miejsc kultu;
 20. Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
 21. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi bieszczadzkich i Beskidu Niskiego.

Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terenie działania Stowarzyszenia (§3 statutu), osobiście zaangażowana w organizowanie, świadczenie i rozwój usług agroturystycznych lub z zakresu turystyki wiejskiej oraz deklarująca realizację celów statutowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca minimum 6 łóżek dla gości.

§ 10.

 1. Członka zwyczajnego przyjmuje, wyklucza lub skreśla z listy członków Zarząd Stowarzyszenia,
 2. W przypadku powołania Oddziału Stowarzyszenia o przyjęciu, wykluczeniu lub skreśleniu z listy członka zamieszkałego na terenie działania Oddziału określonego w uchwale Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) o powołaniu Oddziału, decyduje Zarząd Oddziału.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć we wszystkich pracach i działaniach Stowarzyszenia,
 3. korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia
 4. występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia o podjęcie inicjatyw we wszystkich sprawach związanych z celami i zasadami Stowarzyszenia, także skutkującymi koniecznością wystąpienia przez Stowarzyszenie na zewnątrz, oraz żądania informacji o podjętych w tej mierze działaniach,
 5. do innych działań wynikających z postanowień niniejszego statutu.

§ 12.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. stosować się do postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. dbać o dobro Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego pracach,
 3. przestrzegać zasad koleżeńskości we wzajemnych stosunkach między członkami Stowarzyszenia
 4. współdziałać w doskonaleniu form oferowanego wypoczynku,
 5. opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 13.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:

 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego w formie pisemnej organowi Stowarzyszenia określonemu w § 10., z równoczesnym uregulowaniem zaległych składek,
 3. wykluczenia uchwałą organu Stowarzyszenia określonego w § 10., podjętą po wysłuchaniu członka wykluczanego na podstawie wniosku Koła albo po uzyskaniu opinii Koła, wyrażonych w formie uchwały,
 4. skreślenia z listy członków przez organ Stowarzyszenia określony § 10. w drodze uchwały w przypadku:
  - systematycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
  - naruszania postanowień statutu lub działań sprzecznych z zasadami współżycia koleżeńskiego,
  - pogorszenia standardu świadczonych usług w zakresie wypoczynku gości poniżej poziomu określonego przez Zarząd Stowarzyszenia,
  - zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres ponad 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.
2. W przypadku naruszenia przez członka postanowień statutu lub działań sprzecznych z zasadami współżycia koleżeńskiego organ określony w § 10. Może zawiesić go w prawach członkowskich do czasu wyjaśnienia zarzutów.

§ 14.

 1. Od uchwał o wykluczeniu z listy przysługuje członkowi odwołanie do Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów), a w razie powołania Oddziału obejmującego teren zamieszkania członka – Zjazdu Oddziału, które członek obowiązany jest wnieść na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia bądź Zarządu Oddziału w terminie do 30 dni od daty doręczenia mu uchwały.
 2. Odwołanie obowiązany jest rozstrzygnąć najbliższy Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów), po wysłuchaniu krótkich wyjaśnień odwołującego się jeśli stawi się na Zjeździe.
 3. O terminie Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) bądź Zjazdu Oddziału odwołującego się zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Oddziału) listem poleconym, wysłanym co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.

§ 15.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która dla poparcia celów i zadań Stowarzyszenia zdeklarowała stałą składkę członkowską lub świadczenie innej stałej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16.

Członków wspierających przyjmuje organ Stowarzyszenia określony w § 10., właściwy z uwagi na siedzibę kandydata na członka.

§ 17.

Członek wspierający ma prawo, poprzez swojego upoważnionego przedstawiciela, uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, nieść pomoc w osiąganiu przez stowarzyszenie jego celów oraz brać udział z głosem doradczym w Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) bądź Zjeździe Oddziału.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów),
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

A. ZJAZD STOWARZYSZENIA (ZJAZD DELEGATÓW)

§ 19.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Stowarzyszenia.
 2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Zarząd Stowarzyszenia – w formie uchwały – zarządza przeprowadzenie wyborów delegatów, którzy reprezentować będą członków Stowarzyszenia od terminu najbliższego zjazdu jako najwyższa władza Stowarzyszenia – Zjazd Delegatów.
 3. Zarządzając przeprowadzenie wyborów delegatów Zarząd Stowarzyszenia przesyła kołom Stowarzyszenia uchwalony przez siebie regulamin wyborczy, w którym określa proporcje wyboru delegatów.

§ 20.

Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 21.

 1. Zwyczajny Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) zwoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia co rok, nie później niż do końca miesiąca kwietnia każdego roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) zwołujący go Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków (delegatów) listem poleconym wysłanym co najmniej 14 dnia przed datą Zjazdu.

§ 22.

 1. Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) zwoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Ponadto nadzwyczajny zjazd zwoływany jest na umotywowane żądanie co najmniej 30% członków Stowarzyszenia.
 2. W Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów – w przypadku gdy najwyższą władzą Stowarzyszenia staje się Zjazd Delegatów (§ 19. ust. 2. statutu) – udział biorą delegaci wybrani na ostatni Zjazd Delegatów.
  3. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) nie później niż 30 dni od daty swojej uchwały co do zwołania zjazdu bądź zgłoszenia odpowiedniego żądania, przy zachowaniu trybu i terminu właściwego dla zwołania Zwyczajnego Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów).

§ 23.

 1. Zasady wyboru delegatów na Zjazd Delegatów określa regulamin wyborczy ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, podjętej wraz z uchwałą o zarządzeniu przeprowadzenia wyboru delegatów stosownie do postanowień § 19. ust. 2. i 3., w przypadku zaistnienia podstawy tam określonej.
 2. Mandat delegata trwa przez dwa kolejne Zwyczajne Zjazdy Delegatów, po czym Zarząd Stowarzyszenia zarządza przeprowadzenie nowych wyborów delegatów stosownie do postanowień § 19. Ust. 2. i § 23. Ust. 1..
 3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Stowarzyszenia delegata na Zjazd Delegatów w okresie trwania jego mandatu, Zarząd Stowarzyszenia bądź Zarząd Oddziału w razie utworzenia Oddziału obejmującego teren działania Koła – na wniosek Zarządu Koła, którego członkiem był delegat – zarządza uzupełniające wybory delegata, jeśli do czasu nowych wyborów delegatów pozostaje okres obejmujący odbycie przynajmniej jednego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów, mandat tak wybranego delegata trwa do nowych wyborów delegatów.

§ 24.

Do wzięcia udziału w Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) uprawnieni są: - z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia (delegaci wybrani według zasad określonych w regulaminie wyborczym uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia), - z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 25.

 1. Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) jest władny podejmować skutecznie wiążące uchwały jeśli obecnych jest na nim 50% członków (delegatów),
 2. W przypadku nie dojścia do skutku Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) w terminie wskazanym w zawiadomieniu o Zjeździe z powodu braku wymaganej, określonej w ust. 1., ilości członków (delegatów) – w tym samym dniu i miejscu w jedną godzinę później niż wskazana w zawiadomieniu o Zjeździe zwołany jest Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd delegatów) w drugim terminie, władny do podejmowania skutecznie wiążących uchwał bez względu na ilość obecnych członków (delegatów)

§ 26.

 1. Uchwały Zjazdu stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia wymagających dla swej ważności uzyskania 2/3 głosów członków (delegatów) obecnych na Zjeździe.
 2. Głosowanie na Zjeździe Stowarzyszenia odbywa się jawnie, z wyjątkami określonymi w ust. 3..
 3. W kwestiach dotyczących wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej, a na przyjęty przez Zjazd w głosowaniu wniosek – także w innych kwestiach, głosowanie odbywa się tajnie.
 4. Pozostałe kwestie związane z przebiegiem Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) określa regulamin zjazdu przedstawiony przez Zarząd Stowarzyszenia i uchwalony przez Zjazd.

§ 27.

1. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków działalności oraz założeń funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym także ustalanie zasad standaryzacji poziomu usług i – do czasu powołania Oddziału (-ów) Stowarzyszenia – polityki cenowej mających być stosowanymi przez członków Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie planu działalności rocznej i budżetu Stowarzyszenia,
 3. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 4. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz rozstrzyganie o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 5. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz określanie zasad ich wydatkowania,
 6. powołanie (tworzenie) Oddziałów Stowarzyszenia,
 7. zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) i Zjazdu Oddziału Stowarzyszenia oraz regulaminów pracy Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, organów Oddziałów Stowarzyszenia, a także pracy Kół Stowarzyszenia – jednolitych dla wszystkich jednostek terenowych,
 8. podejmowania uchwał w zakresie: zmian statutu, przystąpienia do organizacji, utworzenia związku stowarzyszeń i rozwiązania Stowarzyszenia, 9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z postanowień statutu bądź obowiązujących przepisów.
2. W przypadku zaistnienia wątpliwości czy podjęcie decyzji w określonej kwestii należy do kompetencji Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) czy też zarządu Stowarzyszenia – właściwym do jej rozstrzygnięcia jest Zjazd. Gdy jednak zachodzi potrzeba niezwłocznego rozstrzygania kwestii - decyzję w formie uchwały podejmuje Zarząd, przedstawiając ja do zatwierdzenia przez najbliższy Zjazd.

B. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 28.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracami Stowarzyszenia, realizuje cele i zadania Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 29.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 do 11 członków, wybranych spośród członków Stowarzyszenia przez Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów).
 2. Liczbę członków Zarządu określa na każdą kadencję Uchwała Zjazdu.

§ 30.

 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 2. W przypadku wygaśnięcia w toku trwania kadencji członkostwa w Stowarzyszeniu w odniesieniu do członka Zarządu Stowarzyszenia, jak również w razie rezygnacji Członka Zarządu z tej Funkcji, członkiem Zarządu Stowarzyszenia zostaje do upływu bieżącej kadencji ta spośród osób kandydujących do Zarządu, która w wyborach na Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) wybierającym ostatni zarząd uzyskała największą kolejną ilość głosów po osobach, które do Zarządu weszły.

§ 31.

Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie po wybraniu, dokonuje wyboru ze swego grona: Prezesa Stowarzyszenia, 2 Wiceprezesów Stowarzyszenia, Sekretarza oraz Skarbnika, tworzących Prezydium Zarządu.

§ 32.

 1. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium podejmowane są w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych organów. W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos prezesa bądź wiceprezesa prowadzącego obrady w razie nieobecności prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje prezes lub z jego upoważnienia działający jeden z wiceprezesów, przy czym posiedzenie musi zostać zwołane jeśli żąda tego przynajmniej 3 członków Zarządu.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin pracy Zarządu, opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Zjazd.

§ 33.

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów),
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia przed władzami i urzędami,
 3. uchwalanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
 4. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie pracy komisji problemowych, ustalanie zakresu ich prac oraz regulaminów pracy,
 5. prowadzenie wyborów delegatów na Zjazd Delegatów oraz opracowywanie regulaminu wyborczego delegatów na Zjazd Delegatów,
 6. w stosunku do powołanych Oddziałów Stowarzyszenia:
  - nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów,
  - rozpoznawanie odwołań od postanowień Zarządów Oddziałów,
  - zawieszanie w działaniu Zarządów Oddziałów w przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminu ich działania lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz powoływanie tymczasowych zarządów do czasu wyboru nowych bądź uchylenia uchwały zawieszającej przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału (Zjazd Delegatów Oddziału), zwołany przez Zarząd Tymczasowy w terminie 30 dni od uchwały zawieszającej,
 7. inne sprawy określone w niniejszym statucie lub uchwałach Zjazdu.

2. Prezydium Zarządu Stowarzyszenia prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia.

§ 34.

 1. Do składania oświadczeń woli imieniem Stowarzyszenia dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, oraz podpisywania pod pieczęcią firmową Stowarzyszenia dokumentów finansowych i bankowych, uprawnionych jest równocześnie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym skarbnik lub pełniący w czasie nieobecności skarbnika jego obowiązki inny członek Zarządu.
 2. Wszelkie inne dokumenty i pisma na zewnątrz pod pieczęcią firmową Stowarzyszenia podpisuje prezes lub jeden z wiceprezesów Stowarzyszenia.

§ 35.

W przypadku dopuszczenia się przez członka Zarządu naruszeń statutu lub rażącego zaniedbania przezeń obowiązków, Zarząd Stowarzyszenia – w głosowaniu tajnym i po wysłuchaniu członka, którego to dotyczy – z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może zawiesić członka Zarządu w czynnościach do najbliższego Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów).

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 36.

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 37.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Zjazd Stowarzyszenia na okres kadencji wynoszący 4 lata.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej, niezwłocznie po ich wyborze, wybierają spośród siebie: Przewodniczącego Komisja, Wiceprzewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji.
 3. W przypadku wygaśnięcia w toku trwania kadencji członkostwa w Stowarzyszeniu w odniesieniu do członka Komisji Rewizyjnej, jak również w razie rezygnacji członka Komisji z tej funkcji, członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje do upływu bieżącej kadencji ta spośród osób kandydujących do Komisji, która w wyborach na Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) wybierającym ostatnią Komisje Uzyskała największą kolejna ilość głosów po osobach, które do Komisji weszły.

§ 38.

1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu lub jego Prezydium wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. składanie na Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) wniosków co do absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdań z własnej działalności.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu Stowarzyszenia, Zarządów Oddziałów oraz Zarządów Kół stosownych informacji lub dokumentów dotyczących ich działalności, jak również występować z wnioskami przewidzianymi w postanowieniach niniejszego statutu.
3. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Zjazd.

Rozdział V
Oddziały i Koła Stowarzyszenia

§ 39.

 1. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów i kół, których teren działania jest zgodny z podziałem administracyjnym państwa.
 2. Oddziały mogą być powoływane dla jednego lub kilku sąsiednich powiatów, natomiast Koła są powoływane – dla jednej lub kilku sąsiednich gmin, bądź sołectw.
 3. Oddziały mogą być powoływane na mocy uchwały Zjazdu Stowarzyszenia( Zjazdu Delegatów),określającej teren ich działalności i siedzibę, jeśli liczba członków Stowarzyszenia na terenie województwa przekroczy liczbę 50 osób, a powołanie Oddziału obejmującego ten teren przyczyni się do usprawnienia realizacji zadań Stowarzyszenia.
 4. Koła są powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, a jeśli teren gminy, w którym tworzone ma być Koło wchodzi w skład terenu Oddziału – przez Zarząd Oddziału, przy zachowaniu zasady, iż Koło nie może liczyć mniej niż 10 członków. W uchwale o powołaniu Koła określa się obszar jego działania oraz siedzibę Koła.

§ 40.

Oddział realizuje cele i zadania Stowarzyszenia na obszarze swego działania, określonym w uchwale Zjazdu Stowarzyszenia o jego powołaniu.

§ 41.

Organami Oddziały Stowarzyszenia są:

 1. Zjazd Oddziału Stowarzyszenia
 2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia.

§ 42.

 1. Zjazd Oddziału Stowarzyszenia tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na terenie obejmującym obszar działania Oddziału, określonym w uchwale o powołaniu Oddziału.
 2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie obejmującym obszar działania Oddziału Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, funkcję Zjazdu Oddziału Stowarzyszenia pełni Zjazd Delegatów Oddziału Stowarzyszenia. W przypadku takim Zarząd Stowarzyszenia – jeśli w chwili powoływania Oddziału liczba zamieszkałych na terenie nowopowoływanego Oddziału członków Stowarzyszenia przekracza 100 osób, bądź Zarząd Oddziału Stowarzyszenia – gdy liczba ta zostanie osiągnięta po powołaniu Oddziału, zarządza przeprowadzenie wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Stowarzyszenia według zasad obowiązującego regulaminu wyborczego delegatów na Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, określając proporcję w jakiej mają być wybierani delegaci.
 3. Zjazdowi Oddziału Stowarzyszenia przysługują w odniesieniu do działalności Oddziału Stowarzyszenia kompetencje analogiczne jak Zjazdowi Stowarzyszenia , określone w § 27. ust. 1. Statutu, z wyłączeniem jednak wymienionych w punktach: 1) gdy chodzi o ustalanie zasad standaryzacji poziomu usług, 4), 5), 6) i 7), jak również przysługuje uprawnienie uchylenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu w działaniu Zarządu Oddziału.
 4. Zwyczajny Zjazd Oddziału Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów Oddziału) winien być zwołany do końca miesiąca marca każdego roku.
 5. Postanowienia statutu dotyczące Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów), zawarte w §§ 20 – 26 oraz § 27. Ust. 2. stosuje się – z zastrzeżeniem postanowień ustępów 1 – 4 – odpowiednio do Zjazdu Oddziału Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów Oddziału)

§ 43.

 1. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia składa się z 5 - 7 osób, przy czym liczbę członków Zarządu Oddziału określa Zjazd Oddziału (Zjazd Delegatów Oddziału).
 2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Zarządowi Oddziału Stowarzyszenia przysługują w odniesieniu do działalności Oddziału Stowarzyszenia kompetencje analogiczne jak Zarządowi Stowarzyszenia, z wyłączeniem jednak określonych w § 33. ust. 1. pkt. 5) – w odniesieniu do opracowywania regulaminu wyborczego delegatów na Zjazd Oddziału i pkt. 6).
 4. Postanowienia statutu – z zastrzeżeniem ustępów 1 – 3 – dotyczące Zarządu Stowarzyszenia, zawarte w §§ 28 – 35, stosuje się odpowiednio do Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.

§ 44.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, wybieranych przez Zjazd Oddziału Stowarzyszenia.
 2. Komisji Rewizyjnej Oddziału przysługują w odniesieniu do Oddziału Stowarzyszenia kompetencje analogiczne jak Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Postanowienia statutu – z zastrzeżeniem ust 1. i 2. – dotyczące Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zawarte w §§ 36 – 38, stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia.

§ 45.

Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

§ 46.

Członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na terenie jednej gminy(jednego sołectwa) lub kilku sąsiednich gmin (kilku sąsiednich sołectw) określonych w uchwale o powołaniu Koła tworzą Koło Stowarzyszenia.

§ 47.

 1. Koło realizuje cele i zadania Stowarzyszenia na terenie swej działalności.
 2. W swej działalności Koło uwzględnia w pierwszej kolejności konieczność zapewnienia klientom poszczególnych członków Stowarzyszenia odpowiedniego poziomu i kompletności usług związanych z wypoczynkiem na terenie tej samej miejscowości.

§ 48.

 1. Pracą Koła kieruje Zarząd w składzie 3 – 5 osób, wybierany przez członków Koła spośród siebie, w wyborach, których przeprowadzenie zarządza w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia bądź Zarząd Oddziału, przy uwzględnieniu w zakresie tej kompetencji dyspozycji § 39. ust. 4. statutu.
 2. Kadencja członków Zarządu Koła trwa 4 lata.
 3. Szczegółowy tryb pracy i zakres działania Kół Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 49.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków i zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenia – z zachowaniem obowiązujących przepisów – może przyjmować darowizny, dotacje, spadki i zapisy, nabywać i zbywać ruchomości i nieruchomości.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza według zasad określonych w obowiązujących przepisach, z której dochód służyć może jedynie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy członków.
 4. Stowarzyszenie może ubiegać się o dotację na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 50.

Wszelkich czynności prawnych skutkujących zbycie majątku nieruchomego, jak również innych składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza dwudziestokrotnie wysokość średniego wynagrodzenia w gospodarce, dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) zezwalającej na dokonanie tych czynności.

§ 51.

Zasady gospodarowania składnikami majątku Stowarzyszenia, w tym również rozliczania składek członkowskich, przez Oddziały określi uchwała Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) podjęta z chwilą powołania pierwszego z Oddziałów.

§ 52.

Stowarzyszenie (Oddziały Stowarzyszenia) prowadzą rachunkowość według obowiązujących przepisów, przy czym szczegółowe formy i tryb jej prowadzenia oraz formy i tryb sprawozdawczości określa Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 53.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów), podjętej większością 2/3 głosów przy obecności na Zjeździe co najmniej połowy ogólnej liczby członków (delegatów) uprawnionych do wzięcia w nim udziału.

§ 54.

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidatorami stają się członkowie ostatniego Zarządu, chyba że w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd powoła innych likwidatorów.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd określa cel, na jaki ma zostać przeznaczony majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji.

§ 55.

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

§ 56.

Statut niniejszy przyjęto na posiedzeniu założycieli, które odbyło się w Lesku w dniu 26 marca 1999 roku oraz zmiany przyjęte na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 11 marca 2008 roku.


Wybierz poprzedni miesiąc październik 2021 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
KONTAKT
| Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne "Bieszczady" |
Plac Pułaskiego 1
38 - 600 Lesko
tel. (0-13) 469 72 66
fax .(0-13) 469 72 66
www.bieszczady.podkarpackie.pl
gggbiesz@poczta.onet.pl
PBS O/Lesko 37 8642 1012 2003 1201 1874 0001
Propozycje zmian na stronie proszę zgłaszać na adres e-mail poczta@uflika.com.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]